Έχει Λήξει η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ΣΠΑΒΟ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΑΒΟ

 

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, λόγω επέκτασης των προγραμμάτων  του,  προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 

(1) θέσης Προϊστάμενου/ης  Χώρου Φιλοξενίας Λεμεσού (ΧΦ)

(4) Θέσεις  Λειτουργών  για το Χώρο Φιλοξενίας Λευκωσίας

(3) Θέσεις Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσία ( Κλινικών Ψυχολόγων)

(1) Θέση Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσία ( Κοινωνικού Λειτουργού)

(2) Θέσεις Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λευκωσίας

(2) Θέσεις Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού

(3) Θέσεις Λειτουργών για το Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού

(1) Θέση Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Πάφου

(2) Θέσεις Λειτουργών για το Χώρο Φιλοξενίας Πάφου

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊστάμενου/ης  Χώρου Φιλοξενίας Λεμεσού (ΧΦ).

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €18,200.00 – €19,500.00  (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού).

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Καθήκοντα και Ευθύνες:
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Χώρου Φιλοξενίας (ΧΦ) στη Λεμεσό.
 • Προΐσταται του ΧΦ  και έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική εκτέλεση του σκοπού του.
 • Τηρεί τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ΧΦ
 • Εξετάζει με το απαραίτητο ενδιαφέρον τα προβλήματα των φιλοξενουμένων και μεριμνά για την επίλυσή τους.
 • Εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Συντάσσει περιοδικές εκθέσεις και τηρεί καταχωρήσεις, σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης
 • Εφαρμόζει και προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται
 • Συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς/ Οργανισμούς
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 • Διοργανώνει, παρέχει και  υλοποιεί  διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια  σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 • Εκπροσωπεί το ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 • Εκπροσωπεί το ΣΠΑΒΟ στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό/επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία και διαμόρφωση νομοσχεδίων και κανονισμών, καθώς και εκθέσεων και μελετών που απαιτούνται για την βελτίωση των πολιτικών που εφαρμόζει ο ΣΠΑΒΟ, καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.
 • Αναφέρει για θέματα των οποίων η επίλυση απαιτεί λήψη απόφασης από ανώτερα όργανα.
 • Συμμετέχει σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία.
 • Τήρηση και οικονομική διαχείριση μικρού ταμείου του ΧΦ σε συνεννόηση με τη Λογιστική Λειτουργό.
 • Ετοιμασία ωρολογίου προγράμματος των λειτουργών του ΧΦ
 • Εξεύρεση οικονομικών πόρων ή/και προϊόντων για τις ανάγκες του ΧΦ
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ.
 • Εκτελεί Διοικητική εποπτεία υφιστάμενου προσωπικού
 • Προβαίνει στην Διαλογή περιπτώσεων
 • Παρέχει Συμβουλευτική ατομική/ομαδική σε γυναίκες και παιδιά θύματα

 

Β.   Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο στην Ψυχολογία/κοινωνική εργασίας
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κλινική ψυχολογία/συμβουλευτικής/η κοινωνικής εργασίας.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστο 2 χρόνια
 • Εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Ψυχολόγων / Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επικοινωνιακές δεξιότητες, οργανωτική/διοικητική ικανότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

 

Επιπρόσθετα Προσόντα

 1. Καλή γνώση 3ης γλώσσας
 2. Γνώση του SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences)
 3. Εθελοντική εργασία στο ΣΠΑΒΟ ή και με άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Σημειώσεις:

 • Η αμοιβή όσον αφορά την εκτέλεση καθηκόντων του Προϊσταμένου/ης του Χώρου Φιλοξενίας στη Λεμεσό, θα είναι €18, 200 ετησίως (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση όπως διέπεται από το Συμβόλαιο Εργοδότησης κατά την περίοδο απασχόλησης.
 • Προσφέρεται 13ος μισθός και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με αυτά που αναγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της οργανικής θέσης. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.
 • Για το επίπεδο γνώσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας γίνονται αποδεκτά τεκμήρια όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.
 • Οι επιλεχθέντες/ούσες θα συμμετέχουν σε υπηρεσιακή εκπαίδευση στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου στη Λευκωσία.

 

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

 

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος :

(α) θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

ή

(β) ταχυδρομικός στην ταχυδρομική θυρίδα Τ.Θ. 20422, 2152 Λευκωσία, Κύπρος

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Λειτουργού Χώρου Φιλοξενίας (Πόλη)».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 26 Οκτωβρίου 2020, ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy.

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΦΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

(4) Θέσεις  Λειτουργών  για το Χώρο Φιλοξενίας Λευκωσίας

(3) Θέσεις Λειτουργών για το Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού

(2) Θέσεις Λειτουργών για το Χώρο Φιλοξενίας Πάφου

Οι Χώροι Φιλοξενίας Λευκωσίας και Λεμεσού  λειτουργούν σε  24ώρη βάση / 7 ημέρες την εβδομάδα  με το σύστημα βάρδιας (ημερήσια, απογευματινή και νυκτερινή). Ο Χώρος Φιλοξενίας Πάφου λειτουργεί καθημερινά  μέχρι τις 16.00.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €16,900.00 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Στελέχωση του Χώρου Φιλοξενίας
 2. Τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του ΧΦ
 3. Ανάληψη και Διαχείριση περιπτώσεων εισδοχής φιλοξενούμενων
 4. Συναισθηματική υποστήριξη ή και παροχή συμβουλών
 5. Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς/Οργανισμούς

6.Συνοδεία φιλοξενούμενων όταν κρίνεται αναγκαίο σε άλλες υπηρεσίες π.χ. Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Νοσοκομείο, κλπ)

 1. Υποβοήθηση στην εξεύρεση χώρου διαμονής ή και εργασιακής απασχόλησης φιλοξενούμενων
 2. Υποβοήθηση στην ετοιμασία αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση ή άλλους τύπους κοινωνικών παροχών και επιδομάτων.
 3. Δημιουργία ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων για τις φιλοξενούμενες ή και τα παιδιά τους
 4. Στελέχωση της 24ώρης Γραμμής 1440 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της.
 5. Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 6. Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ΧΦ και τη γραμμή βοήθειας 1440.
 7. Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού/συναντήσεις/επιτροπές και σε επιστημονική εποπτεία.
 8. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 9. Διοργάνωση, παροχή και υλοποίηση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 10. Εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 11. Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας .

Απαιτούμενα Προσόντα

(α)Πανεπιστημιακό Δίπλωμα  στην Κοινωνική Εργασία/Ψυχολογία/Κοινωνιολογία από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο της Κύπρου ή/ και του εξωτερικού

(β)Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματιών του κλάδου όπου ισχύει

(γ)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

(δ)Άδεια οδήγησης ΙΧ

(ε)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  επιπλέον προσόν

 

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) )Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

 

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

 

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό    πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

 

 1. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία σε κλειστό φάκελο:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β)  Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών όπου ισχύει

(γ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(στ) Βιογραφικό Σημείωμα

 

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος :

(α) θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

ή

(β) ταχυδρομικός στην ταχυδρομική θυρίδα Τ.Θ. 20422, 2152 Λευκωσία, Κύπρος

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Λειτουργού Χώρου Φιλοξενίας (Πόλη)».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 26 Οκτωβρίου 2020   , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy.

 

                                                  

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΚΑΒ ( ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)  ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

(3) Θέσεις Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσία ( Κλινικών Ψυχολόγων)

(1) Θέση Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσία ( Κοινωνικού Λειτουργού)

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €16,900.00 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δράστες και σε θύματα  ενδοοικογενειακής βίας

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Τήρηση των εσωτερικών  κανονισμών λειτουργίας του ΚΑΒ και Συμβουλευτικής Παρέμβασης
 2. Ανάληψη και Διαχείριση περιπτώσεων αιτημάτων συμβουλευτικής
 3. Ανάληψη προσωπικών ραντεβού με άτομα που επικοινωνούν ή που παραπέμπονται για
 4. συμβουλευτική
 5. Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς/Οργανισμούς
 6. Στελέχωση της 24ώρης Γραμμής Βοήθειας 1440 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της.
 7. Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 8. Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα Ατομικά Ραντεβού και τη Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 1440.
 9. Σχεδιασμός συμβουλευτικών προγραμμάτων για θύματα και δράστες
 10. Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία.
 11. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 12. Διοργάνωση, παροχή και υλοποίηση  διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 13. Εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 14. Ετοιμασία άρθρων, μελετών και δημοσιευμάτων
 15. Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από την Επιστημονική  Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας .

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην  Ψυχολογία / Κοινωνική Εργασία

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία

(γ)Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και στον κατάλογο των Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου / Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών

(δ)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  Γλώσσας

(ε)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(στ)Άδεια οδήγησης ΙΧ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) )Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

 

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

 

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό    πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

 

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

 

 1. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία σε κλειστό φάκελο: 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β)  Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών

(γ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(στ) Βιογραφικό Σημείωμα

 

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος :

(α) θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

ή

(β) ταχυδρομικός στην ταχυδρομική θυρίδα Τ.Θ. 20422, 2152 Λευκωσία, Κύπρος

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 26 Οκτωβρίου 2020   , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

 

(2) Θέσεις Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λευκωσίας

(2) Θέσεις Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού

(1) Θέση Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Πάφου

 

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €14,300  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την επαφή, τη φροντίδα και την εκπαίδευση βρεφών και παιδιών που φιλοξενούνται μαζί με τις μητέρες τους σε Χώρους Φιλοξενίας, λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Είναι με κυλιόμενό ωράριο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 38-40 ώρες εβδομαδιαίος. Ο/Η λειτουργός καλείται να παρουσιαστεί οποιαδήποτε ώρα/ημέρα κριθεί αναγκαία η παρουσία του για φύλαξη παιδιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) των παιδιών, εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους.
 2. Παρέχει φροντίδα σε βρέφη, νήπια και παιδιά σε θέματα ατομικής υγιεινής και διατροφής
 3. Αναλαμβάνει και Επιβλέπει την σωματική καθαριότητα των νηπίων , βρεφών και παιδιών
 4. Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με ιδιαιτερότητες.
 5. Υποβοηθά στην ετοιμασία του φαγητού και στο τάισμα βρεφών και νηπίων όπου χρειάζεται
 6. Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων των παιδιών.
 7. Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
 8. Σχεδιάζει και Υλοποιεί πρόγραμμα αγωγής και δραστηριοτήτων για τα παιδιά ( πχ Γλωσσική εξέλιξη , Ζωγραφική , Κολάζ , Κατασκευές , Θεατρικό παιχνίδι , Λογοτεχνία, Χειροτεχνία, Μουσική , Περιβαλλοντική αγωγή ,Αισθητηριακή αγωγή , Διατροφή,  Κουκλοθέατρο, Χορός , Επιτραπέζια, κλπ) με στόχο τη δημιουργική απασχόληση
 9. Υποβοηθάει στο διάβασμα
 10. Παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση στις μητέρες για θέματα διαβίωσης που αφορούν το παιδί, κατόπιν συνεννόησης με τον/η υπεύθυνο/η προϊστάμενο και λειτουργό της περίπτωσης.
 11. Αναλαμβάνει την επίβλεψη των παιδιών σε περιπτώσεις όπου οι μητέρες χρειάζεται να μετακινηθούν από τους Χώρους Φιλοξενίας ( πχ Εργασία, εξωτερικές εργασίες, νοσηλεία κλπ).
 12. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Οργανισμού
 13. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την Επιστημονική  Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας .

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(α)Δίπλωμα ή Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή Ίδρυμα της Κύπρου ή/ και του εξωτερικού

(β)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

(γ)Άδεια οδήγησης ΙΧ

(δ)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

 

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) )Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

 

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

 

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

 

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό    πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

 

 1. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία σε κλειστό φάκελο: 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(γ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(δ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(ε) Βιογραφικό Σημείωμα

 

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος :

(α) θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

ή

(β) ταχυδρομικός στην ταχυδρομική θυρίδα Τ.Θ. 20422, 2152 Λευκωσία, Κύπρος

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Λειτουργού ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 26 Οκτωβρίου 2020  , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy.

Έχει Λήξει η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Το Σπίτι της Γυναίκας θα λειτουργεί ως «ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τα θύματα βίας, όπου επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και Κρατικοί Λειτουργοί, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής κατάλληλης στήριξης/ θεραπείας στα θύματα βίας και τις οικογένειές τους, με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων και των μελών των οικογενειών τους.» Στο σπίτι θα στεγάζονται υπηρεσίες από την Αστυνομία, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις Ιατρικές Υπηρεσίες, κ.α

 

Εντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) που έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία και έχει δημιουργηθεί κατά το πρότυπο Family Justice Centre (FJC) και στη βάση Ευρωπαϊκών καλών πρακτικών.

 

Η διαχείριση και η λειτουργία του ΣτΓ έχουν ανατεθεί στο “Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια” έπειτα από διαγωνισμό από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Σπίτι της Γυναίκας θα παρέχει σε ενήλικες γυναίκες και ανήλικα κορίτσια (κάτω των 18 ετών) θύματα βίας, καθώς και στα εξαρτώμενα τέκνα τους:

 1. Άμεση ψυχολογική αξιολόγηση , στήριξη και θεραπεία
 2. Κοινωνικο-οικονομική στήριξη και καθοδήγηση
 3. Ιατρική εξέταση θυμάτων
 4. Λήψη καταθέσεων και οπτικογραφημένων καταθέσεων
 5. Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας
 6. Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων για άμεση ασφάλεια και προστασία των θυμάτων
 7. Νομικές υπηρεσίες

Το ωράριο λειτουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας θα είναι 9.00πμ -5.00μμ ή 10.00πμ – 6.00μμ.

Για τις ανάγκες του έργου στην πρώτη φάση υλοποίησης, ο ΣΠΑΒΟ  , προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για  μόνιμη απασχόληση : (1)Θέση  Συντονιστή/ριας , (3) Θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών , (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού Συνηγόρου του Παιδιού ,(1) θέση Κλινικού  Ψυχολόγου , (1) θέση Νομικού,  (3) θέσεις Λειτουργών Άμεσης Παρέμβασης, (1) θέση Φροντίση/τριας οικήματος.

 

ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΡΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συντονιστή/τριας για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ που θα λειτουργήσει πιλοτικά στη Λευκωσία.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €23,400,00-  €26,000.00  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. είναι υπεύθυνος/η για την ομαλή λειτουργία του ΣτΓ
 2. επιβλέπει/ εποπτεύει την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών του ΣτΓ
 3. συντονίζει και διασφαλίζει τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού
 4. κατευθύνει και εποπτεύει διοικητικά το επιστημονικό προσωπικό του ΣΠΑΒΟ στο ΣτΓ
 5. εποπτεύει την εξατομικευμένη διαδικασία υποστήριξης κάθε εξυπηρετούμενου ατόμου
 6. διαχειρίζεται τη διαλογή των περιπτώσεων
 7. επιβλέπει την ορθή τήρηση των φακέλων των εξυπηρετούμενων και των φακέλων του προσωπικού
 8. συντονίζει και συμμετέχει στις πολυθεματικές / διεπιστημονικές ομάδες για την εξέταση ομαδικών ή ατομικών περιπτώσεων καθώς και για την εξέταση κοινών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων και όρων εντολής της λειτουργίας του ΣτΓ.
 9. εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία του ΣτΓ
 10. συμμετέχει στο σχεδιασμό /επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία προτάσεων για διαμόρφωση κανονισμών, βελτίωση πολιτικών καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.
 11. συλλέγει, ερμηνεύει και καταγράφει δεδομένα και λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και επισκοπήσεων
 12. διοργανώνει ή και δίδει διαλέξεις , σε θέματα που άπτονται των όρων εντολής του ΣτΓ
 13. εκπροσωπεί σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 14. προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται
 15. υποδέχεται και ενημερώνει τους επαγγελματίες που επισκέπτονται το ΣτΓ
 16. συνεργάζεται με  δημόσιες, κρατικές κ.α. υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και αφορά τη λειτουργία του ΣτΓ
 17. διεξάγει συναντήσεις με όλους τους εκπροσώπους από τις κυβερνητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στη λειτουργία του ΣτΓ
 18. εγκρίνει/ υπογράφει τις οποιεσδήποτε επιστολές,
 19. ετοιμάζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ΣτΓ
 20. διεκδικεί ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για περαιτέρω στήριξη των δραστηριοτήτων του ΣτΓ
 21. τηρεί στατιστικό αρχείο καταγραφής των περιστατικών και καταχωρεί τα δεδομένα
 22. συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και  τηρεί αρχείο
 23. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ) Διετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

(ε) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(στ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(ζ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(η) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

 

 Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες
(α)  Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β)  Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
(δ) Συναισθηματική ανθεκτικότητα
(ε) Μεθοδικότητα
(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

 Σημειώσεις:

 1. Το Πανεπιστημιακό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος θα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή/και του εξωτερικού.

 

 1. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ. 245 ημερ. 6.2.2017).

 

 1. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

 

 1. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι/ες απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

 

 1. Οι προσληφθέντες/θήσες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
 2. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες/ουσες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα

(δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματιών του κλάδου,όπου ισχύει.

(ε) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(στ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο/η αιτητής/τρια, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ζ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(η) Βιογραφικό σημείωμα

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Συντονιστή στο ΣτΓ».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 22 Σεπτεμβρίου 2020  , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy.

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ που θα λειτουργήσει πιλοτικά στη Λευκωσία.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €19,500.00-  €22,100.00  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την υποστήριξη των θυμάτων και των παιδιών  και τη διαχείριση των περιπτώσεων μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου παρέμβασης. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της, διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου (119(Ι)/2000), ως Οικογενειακός Σύμβουλος.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. υποδέχεται και ενημερώνει τα εξυπηρετούμενα άτομα που επισκέπτονται το ΣτΓ
 2. διεξάγει αξιολόγηση κινδύνου της περίπτωσης και σχετική έκθεση για καθορισμό προστατευτικών μέτρων
 3. λαμβάνει το κοινωνικό ιστορικό της περίπτωσης
 4.  διεξάγει εξατομικευμένη Αξιολόγηση Αναγκών των θυμάτων και σχετική  έκθεση
 5. διεξάγει εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Αξιολόγηση των θυμάτων και σχετική έκθεση
 6. ετοιμάζει το προσωπικό σχέδιο Προστασίας & Ασφάλειας των θυμάτων σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 7. παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στα θύματα
 8. παρέχει κοινωνικο-οικονομική στήριξη (πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες)
 9. προετοιμάζει τα θύματα  για κατάθεση στο δικαστήριο
 10. παρέχει υποστήριξη για ενίσχυση των γονεικών δεξιοτήτων
 11. παραπέμπει και διασυνδέει τα θύματα  για ψυχολογική και ψυχιατρική αξιολόγηση
 12. συνεργάζεται με την Αστυνομία  στα πλαίσια της Αξιολόγησης Κινδύνου, της οπτικογραφημένης κατάθεσης, και της όλης ποινικής διαδικασίας γενικότερα, εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητο.
 13. συνεργάζεται με  δημόσιες, κρατικές κ.α. υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει που αφορά την περίπτωση
 14. συνεργάζεται με τον/την συντονιστή/τρια του ΣτΓ για αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα , τη λειτουργία του ΣτΓ και των περιπτώσεων ενώ ακολουθεί τις οδηγίες που θα υποδειχθούν
 15. συνεργάζεται με τη Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και ακολουθεί τις οδηγίες που θα υποδειχθούν
 16. συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις που αφορούν την περίπτωση
 17. υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την περίπτωση
 18. συνοδεύει τα εξυπηρετούμενα άτομα αν χρειαστεί σε Χώρους Φιλοξενίας ή όπου άλλου κριθεί αναγκαίο
 19. συμμετέχει σε διοικητική και κλινική εποπτεία
 20. συμμετέχει σε εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδεύσεις
 21. συμμετέχει στις πολυθεματικές / διεπιστημονικές ομάδες για την εξέταση ομαδικών ή ατομικών περιπτώσεων καθώς και για την εξέταση κοινών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων και όρων εντολής της λειτουργίας του ΣτΓ.
 22. εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία του ΣτΓ
 23. συμμετέχει στο σχεδιασμό /επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία προτάσεων για διαμόρφωση κανονισμών, βελτίωση πολιτικών καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.
 24. συλλέγει, ερμηνεύει και καταγράφει δεδομένα και λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και επισκοπήσεων
 25. διοργανώνει ή και δίδει διαλέξεις , σε θέματα που άπτονται των όρων εντολής του ΣτΓ
 26. εκπροσωπεί σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 27. προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται
 28. τηρεί φάκελο περιπτώσεων και σχετικό αρχείο
 29. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την συντονίστη/στρια του ΣτΓ ή και την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ

 

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία

(β) Πιστοποιητικό Εγγραφής στο μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών

(γ)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ) Διετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

(ε) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(στ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(ζ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(η) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

 

 Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες
(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(β) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(γ)  Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(δ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(ε) Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(στ) Μεθοδικότητα

(ζ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

 Σημειώσεις:

 1. Το Πανεπιστημιακό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος θα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή/και του εξωτερικού.

 

 1. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ. 245 ημερ. 6.2.2017).

 

 1. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

 

 1. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι/ες απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία

 

5.Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των           θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

 

 1. Οι προσληφθέντες/θήσες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

 1. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες/ουσες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα οπού ισχύει

(δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών

(ε) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(στ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο/η αιτητής/τρια, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ζ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(η)Βιογραφικό σημείωμα

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο ΣτΓ».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 22 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy.

 

 

 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού/ Συνηγόρου του παιδιού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ που θα λειτουργήσει πιλοτικά στη Λευκωσία.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €19,500.00-  €22,100.00  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την υποστήριξη των θυμάτων και των παιδιών  και τη διαχείριση των περιπτώσεων μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου παρέμβασης. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της, διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου (119(Ι)/2000), ως Οικογενειακός Σύμβουλος.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. υποδέχεται και ενημερώνει τα θύματα και τα παιδιά που επισκέπτονται το ΣτΓ
 2. διεξάγει αξιολόγηση κινδύνου της περίπτωσης και σχετική έκθεση για καθορισμό προστατευτικών μέτρων
 3. διεξάγει εξατομικευμένη Αξιολόγηση Αναγκών των θυμάτων και των παιδιών και σχετική  έκθεση
 4. λαμβάνει κοινωνικό ιστορικό από τα παιδιά και την μητέρα
 5. διεξάγει εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Αξιολόγηση των θυμάτων και των παιδιών και σχετική έκθεση
 6. ετοιμάζει το προσωπικό σχέδιο Προστασίας & Ασφάλειας των παιδιών σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 7. παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα παιδιά
 8. προετοιμάζει τα θύματα και τα παιδιά για κατάθεση στο δικαστήριο
 9. παρέχει υποστήριξη για ενίσχυση των γονεικών δεξιοτήτων
 10. παραπέμπει και διασυνδέει τα θύματα και τα παιδιά για ψυχολογική και ψυχιατρική αξιολόγηση
 11. συνεργάζεται με τη Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και ακολουθεί τις οδηγίες που θα υποδειχθούν
 12. συνεργάζεται με την Αστυνομία στα πλαίσια της Αξιολόγησης Κινδύνου, της οπτικογραφημένης κατάθεσης, και της όλης ποινικής διαδικασίας γενικότερα , εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητο
 13. συνεργάζεται με τον/την δικηγόρο και τον/την δημόσιο κατήγορο για την διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στα πλαίσια αστικών και ποινικών διαδικασιών.
 14. συνεργάζεται με δημόσιες, κρατικές κ.α. υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει που αφορά την περίπτωση
 15. συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό σύστημα που εμπλέκεται το παιδί
 16. συνεργάζεται με τον/την συντονιστή/τρια του ΣτΓ για αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα , τη λειτουργία του ΣτΓ και των περιπτώσεων
 17. συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις που αφορούν την περίπτωση
 18. υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την περίπτωση
 19. συμμετέχει στις πολυθεματικές / διεπιστημονικές ομάδες για την εξέταση ομαδικών ή ατομικών περιπτώσεων καθώς και για την εξέταση κοινών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων και όρων εντολής της λειτουργίας του ΣτΓ.
 20. εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία του ΣτΓ
 21. συμμετέχει στο σχεδιασμό /επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία προτάσεων για διαμόρφωση κανονισμών, βελτίωση πολιτικών καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.
 22. συλλέγει, ερμηνεύει και καταγράφει δεδομένα και λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και επισκοπήσεων
 23. διοργανώνει ή και δίδει διαλέξεις , σε θέματα που άποτνται των όρων εντολης του ΣτΓ
 24. εκπροσωπεί σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 25. προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται
 26. συνοδεύει τα εξυπηρετούμενα άτομα αν χρειαστεί σε Χώρους Φιλοξενίας ή όπου άλλου κριθεί αναγκαίο
 27. συμμετέχει σε διοικητική και κλινική εποπτεία
 28. συμμετέχει σε εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδεύσεις
 29. τηρεί φάκελο περιπτώσεων και σχετικό αρχείο
 30. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την συντονίστη/στρια του ΣτΓ ή και την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ

Απαιτούμενα Προσόντα
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία

(β) Πιστοποιητικό Εγγραφής στο μητρώο επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ) Διετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

(ε) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(στ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(ζ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

 

 Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε Κοινωνικές ή/και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

(β) Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού

(γ)Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(δ)Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(ε)Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(στ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ζ)Μεθοδικότητα

(η) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Σημειώσεις:

 

 1. Το Πανεπιστημιακό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος θα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή/και του εξωτερικού.

 

 1. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ. 245 ημερ. 6.2.2017).

 

 1. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

 

 1. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

 

 1. Οι προσληφθέντες/σες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

 1. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα  στην Κοινωνική Εργασία, οπού ισχύει

(δ) Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού ,οπού ισχύει

(δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών.

(ε) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(στ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ζ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(η) Βιογραφικό σημείωμα

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για Κοινωνικού Λειτουργού/Συνηγόρου του Παιδιού στο ΣτΓ».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 22 Σεπτεμβρίου 2020  , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy.

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Κλινικού Ψυχολόγου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ που θα λειτουργήσει πιλοτικά στη Λευκωσία.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €19,500.00-  €22,100.00  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την υποστήριξη των θυμάτων και των παιδιών  και τη διαχείριση των περιπτώσεων μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου παρέμβασης. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της, διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου (119(Ι)/2000), ως Οικογενειακός Σύμβουλος.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. υποδέχεται και ενημερώνει τα εξυπηρετούμενα άτομα που επισκέπτονται το ΣτΓ
 2. διεξάγει αξιολόγηση κινδύνου της περίπτωσης και σχετική έκθεση για καθορισμό προστατευτικών μέτρων\
 3. διεξάγει αξιολόγηση, διάγνωση  και εφαρμόζει κλινικές ψυχολογικές μεθόδους και θεραπείες σε ενήλικα και ανήλικα άτομα, οικογένειες και ομάδες ατόμων
 4. αξιολογεί, διαγιγνώσκει ενήλικα και ανήλικα άτομα και συντάσσει ψυχολογικές εκθέσεις τις οποίες και υποβάλλει ή και παρουσιάζει ενώπιον δικαστηρίου, εμπλεκόμενων  λειτουργών/ φορέων κλπ.
 5. ετοιμάζει το προσωπικό σχέδιο Προστασίας & Ασφάλειας των θυμάτων σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 6. αξιολογεί την κατάσταση της ψυχικής υγείας των εξυπηρετούμενων ατόμων και ετοιμάζει σημειώματα και ψυχολογικές συστάσεις που τα διαβιβάζει στους εμπλεκόμενους λειτουργούς/φορείς κλπ.
 7. εφαρμόζει εξειδικευμένες ψυχομετρικές και άλλες ψυχοτεχνικές μεθόδους για τεκμηρίωση της νοητικής και συναισθηματικής κατάστασης καθώς και πτυχών της προσωπικότητας των εξυπηρετούμενων ατόμων
 8. παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα  και στα παιδιά
 9. προετοιμάζει τα θύματα και τα παιδιά  για κατάθεση στο δικαστήριο
 10. συνεργάζεται με τη Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και ακολουθεί τις οδηγίες που θα υποδειχθούν
 11. παρέχει υποστήριξη για ενίσχυση των γονεικών δεξιοτήτων
 12. παραπέμπει και διασυνδέει τα θύματα  για ψυχοκοινωνική  και ψυχιατρική αξιολόγηση
 13. συνεργάζεται με την Αστυνομία  στα πλαίσια της Αξιολόγησης Κινδύνου, της οπτικογραφημένης κατάθεσης, και της όλης ποινικής διαδικασίας γενικότερα, εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητο
 14. συνεργάζεται με  δημόσιες, κρατικές κ.α. υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει που αφορά την περίπτωση
 15. συνεργάζεται με τον/την συντονιστή/τρια του ΣτΓ για αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα , τη λειτουργία του ΣτΓ και των περιπτώσεων
 16. συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις που αφορούν την περίπτωση
 17. υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την περίπτωση
 18. συμμετέχει στις πολυθεματικές / διεπιστημονικές ομάδες για την εξέταση ομαδικών ή ατομικών περιτπώσενω καθώς και για την εξέταση κοινών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων και όρων εντολής της λειτουργίας του ΣτΓ.
 19. εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία του ΣτΓ
 20. συμμετέχει στο σχεδιασμό /επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία προτάσεων για διαμόρφωση κανονισμών, βελτίωση πολιτικών καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.
 21. συλλέγει, ερμηνεύει και καταγράφει δεδομένα και λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και επισκοπήσεων
 22. διοργανώνει ή και δίδει διαλέξεις , σε θέματα που άπτονται των όρων εντολής του ΣτΓ
 23. εκπροσωπεί σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 24. προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται
 25. συνοδεύει τα εξυπηρετούμενα άτομα αν χρειαστεί σε Χώρους Φιλοξενίας ή όπου άλλου κριθεί αναγκαίο
 26. συμμετέχει σε διοικητική και κλινική εποπτεία
 27. συμμετέχει σε εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδεύσεις
 28. τηρεί φάκελο περιπτώσεων και σχετικό αρχείο
 29. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την συντονίστη/στρια του ΣτΓ ή και την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ

Απαιτούμενα Προσόντα
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία

(β) Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία

(γ) Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και στον κατάλογο των Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου

(δ) Διετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

(ε)Πολύ καλή  γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

(στ)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(ζ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(η) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(θ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

 Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β)Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ)Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε)Μεθοδικότητα

(στ)Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

 Σημειώσεις:

 1. Το Πανεπιστημιακό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος θα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή/και του εξωτερικού.

 

 1. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ. 245 ημερ. 6.2.2017).

 

 1. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

 

 1. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

 

 1. Οι προσληφθέντες/σες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
 2. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία

(δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Ειδικών Ψυχολόγων και στον Κατάλογο των Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων.

(ε) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(στ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ζ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(η) Βιογραφικό σημείωμα

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Κλινικού Ψυχολόγου στο ΣτΓ».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 22 Σεπτεμβρίου 2020  , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy.

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ που θα λειτουργήσει πιλοτικά στη Λευκωσία.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €22,100,00-  €23,400  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. προσφέρει σε ατοµική ή οµαδική συνάντηση, υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής στις γυναίκες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα νοµικής φύσεως.
 2. παρέχει νομικές πληροφορίες σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου, ενδοοικογενειακής βίας και λήψης µέτρων για την προστασία της γυναίκας, καθεστώτος διαμονής της αν πρόκειται για μετανάστρια κλπ.
 3. συνεργάζεται µε όλα τα στελέχη του φορέα και όλες τις ειδικότητες για την κοινή αντιμετώπιση των συµβουλευόµενων γυναικών.
 4. συµµετέχει σε διεπιστημονικές/ πολυθεματικές ομάδες.
 5. ετοιμάζει ιστορικό για τη νομική κατάσταση της κάθε περίπτωσης
 6. συντάσσει εκθέσεις και κρατάει αρχεία που αφορούν στη νοµική ή διοικητική εξέλιξη των υποθέσεων των συµβουλευόµενων γυναικών
 7. συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες.
 8. συνεργάζεται µε αρμόδιους φορείς για την παροχή νοµικής βοήθειας προς τις γυναίκες θύματα βίας.
 9. ενημερώνει το φάκελο της περίπτωσης, καταχωρεί σημειώσεις από κάθε συνάντηση , τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο  του ιστορικού, καταχωρεί στοιχεία στη βάση δεδομένων.
 10. συμμετέχει στις πολυθεματικές / διεπιστημονικές ομάδες για την εξέταση ομαδικών ή ατομικών περιπτώσεων καθώς και για την εξέταση κοινών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων και όρων εντολής της λειτουργίας του ΣτΓ.
 11. εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία του ΣτΓ
 12. συμμετέχει στο σχεδιασμό /επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία προτάσεων για διαμόρφωση κανονισμών, βελτίωση πολιτικών καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.
 13. συλλέγει, ερμηνεύει και καταγράφει δεδομένα και λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και επισκοπήσεων
 14. διοργανώνει ή και δίδει διαλέξεις , σε θέματα που άπτονται των όρων εντολής του ΣτΓ
 15. εκπροσωπεί σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 16. προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται
 17. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την συντονιστή/στρια του ΣτΓ ή και την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ

Απαιτούμενα Προσόντα
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Νομική

(β) Εγγραφή στο Μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

(γ) Διετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης
(δ)Πολύ καλή  γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
(ε)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
(στ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(ζ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(η) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

 Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α)Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε συναφή αντικείμενο με τα καθήκοντα της θέσης

(β) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα

εξυπηρετούμενα άτομα

(γ)Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(δ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(ε)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(στ)Μεθοδικότητα

(ζ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

 Σημειώσεις:

 1. Το Πανεπιστημιακό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος θα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή/και του εξωτερικού.

 

 1. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ. 245 ημερ. 6.2.2017).

 

 1. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

 

 1. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

 

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.
 2. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.
 3. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη
 4. Οι προσληφθέντες/σες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
 5. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Νομική

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα οπού ισχύει

(δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

(ε) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(στ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ζ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(η) Βιογραφικό σημείωμα

 Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Νομικού Συμβούλου στο ΣτΓ».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 22 Σεπτεμβρίου 2020  , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@domviolence.org.cy

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Λειτουργών Άμεσης Παρέμβασης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ που θα λειτουργήσει πιλοτικά στη Λευκωσία.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €19,500.00-  €22,100.00  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την υποστήριξη των θυμάτων και των παιδιών  και τη διαχείριση των περιπτώσεων μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου παρέμβασης. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της, διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου (119(Ι)/2000), ως Οικογενειακός Σύμβουλος.

Οι λειτουργοί άμεσης παρέμβασης θα εργάζονται με σύστημα βάρδιας.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. υποδέχεται και ενημερώνει τα εξυπηρετούμενα άτομα που επισκέπτονται το ΣτΓ
 2. παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στα θύματα
 3. διεξάγει αξιολόγηση κινδύνου της περίπτωσης και σχετική έκθεση για καθορισμό προστατευτικών μέτρων
 4. ετοιμάζει το προσωπικό σχέδιο Προστασίας & Ασφάλειας των θυμάτων σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 5. παρέχει υποστήριξη και λαμβάνει βασικές πληροφορίες που μεταφέρονται στα μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΣτΓ για περαιτέρω διερεύνηση και διαχείριση
 6. παραπέμπει και διασυνδέει τα θύματα για ψυχολογική και ψυχιατρική αξιολόγηση
 7. συνεργάζεται με την Αστυνομία στα πλαίσια της Αξιολόγησης Κινδύνου, της οπτικογραφημένης κατάθεσης, και της όλης ποινικής διαδικασίας γενικότερα, εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητο
 8. συνεργάζεται με δημόσιες, κρατικές κ.α. υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει που αφορά την περίπτωση
 9. συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις που αφορούν την περίπτωση
 10. υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την περίπτωση
 11. συμμετέχει στις πολυθεματικές / διεπιστημονικές ομάδες για την εξέταση ομαδικών ή ατομικών περιπτώσεων καθώς και για την εξέταση κοινών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων και όρων εντολής της λειτουργίας του ΣτΓ.
 12. εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία του ΣτΓ
 13. συμμετέχει στο σχεδιασμό /επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία προτάσεων για διαμόρφωση κανονισμών, βελτίωση πολιτικών καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.
 14. συλλέγει, ερμηνεύει και καταγράφει δεδομένα και λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και επισκοπήσεων
 15. διοργανώνει ή και δίδει διαλέξεις , σε θέματα που άπτονται των όρων εντολής του ΣτΓ
 16. εκπροσωπεί σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 17. προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται
 18. συνοδεύει τα εξυπηρετούμενα άτομα αν χρειαστεί σε Χώρους Φιλοξενίας ή όπου άλλου κριθεί αναγκαίο
 19. συνεργάζεται με τον/τη συντοντιστή/τρια του ΣτΓ και ακολουθεί τις οδηγίες που θα υποδειχθούν
 20. συμμετέχει σε διοικητική και κλινική εποπτεία
 21. συμμετέχει σε εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδεύσεις
 22. τηρεί φάκελο περιπτώσεων και σχετικό αρχείο
 23. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από τπν/την συντονίστη/στρια του ΣτΓ ή και την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ

 

Απαιτούμενα Προσόντα
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία ή και/ Ψυχολογία

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Κλινική Ψυχολογία(αφορά ψυχολόγους)

(γ) Εγγραφή στο Μητρώο επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών/ Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και στον κατάλογο των Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου

(δ) Διετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

(ε)Πολύ καλή  γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

(στ)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ Π

(ζ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(η) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(θ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

(ι) Διετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α) Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στις κοινωνικές ανθρωπιστικές/επιστήμες ( αφορά κοινωνικούς λειτουργούς )

(β)Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(γ)Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(δ)Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(ε)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(στ)Μεθοδικότητα

(ζ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Σημειώσεις:

 

 1. Το Πανεπιστημιακό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος θα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή/και του εξωτερικού.

 

 1. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ. 245 ημερ. 6.2.2017).

 

 1. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

 

 1. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

 

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

 

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

 

 1. Οι προσληφθέντες/σες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες.  Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
 2. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία (αφορά ψυχολόγους)

(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις κοινωνικές ανθρωπιστικές/επιστήμες ( αφορά κοινωνικούς λειτουργούς όπου ισχύει)

(δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών /  Μητρώο Ειδικών Ψυχολογών και στον Κατάλογο Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφές Ψυχολόγων.

(ε) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(στ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ζ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(η) Βιογραφικό σημείωμα

 Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Λειτουργού Άμεσης Παρέμβασης».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 22 Σεπτεμβρίου 2020  , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy.

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή/τριας   για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ που θα λειτουργήσει πιλοτικά στη Λευκωσία.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €12,000,00 – €13,000,00 ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΣτΓ.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Καθημερινό καθάρισμα του χώρου εσωτερικού και εξωτερικού
 2. Καθημερινό καθάρισμα των γραφείων των λειτουργών και των κοινόχρηστών χώρων
 3. Πλύσιμο και τακτοποίηση των οικιακών συσκευών
 4. Περιστασιακό καθάρισμα τζαμιών
 5. Πέταγμα σκουπιδιών
 6. Αγορά ειδών πρώτης ανάγκης
 7. Οργάνωση χώρου
 8. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την συντονίστη/στρια του ΣτΓ ή και την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ

 

Απαιτούμενα Προσόντα
(α) Aπολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

(β) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(γ) Πολύ καλή  γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

(δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ

(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(στ)  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α)Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

(β) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης

(γ)Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(δ)Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(ε)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(στ)Μεθοδικότητα

(ζ)Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

 

 Σημειώσεις:

 1. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

 

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

 

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

 

 1. Οι προσληφθέντες/σες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
 2. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

 

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(γ) Επιπλέον διπλώματα/ ακαδημαϊκούς τίτλους, όπου ισχύει

(δ) Βιογραφικό σημείωμα

 Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Φροντιστριας στο ΣτΓ».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 22 Σεπτεμβρίου 2020  , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy.

 

Nothing Found

Apologies, but no results were found. Perhaps searching will help find a related post..