ΕΧΕΙ ΛΗΞΗ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και το Σπίτι της Γυναίκας προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις εργασίας: 

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

2 Θέσεων Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσίας (Κλινική/ός ή Συμβουλευτικός/ή Ψυχολόγος ή Κοινωνικός/ή Λειτουργός)

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €16,900.00 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θύματα  ενδοοικογενειακής βίας.

Tο ωράριο εργασίας είναι κυλιόμενο από τις 08:00 μέχρι τις 19:00 και δεν ξεπερνάει τις 8 ώρες ημερησίως.

Αντίστοιχα υπάρχει και υπηρεσία on call.

Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

Θα υπάρξει εκπαίδευση για 15 ημέρες η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία.

Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη.

Οι προσληφθέντες/σες  είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα, σύμφωνα με την νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του ΚΑΒ και Συμβουλευτικής Παρέμβασης
 2. Ανάληψη και Διαχείριση περιπτώσεων αιτημάτων συμβουλευτικής
 3. Ανάληψη προσωπικών ραντεβού με άτομα που επικοινωνούν ή που παραπέμπονται για συμβουλευτική
 4. Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς/Οργανισμούς
 5. Στελέχωση της 24ώρης Γραμμής Βοήθειας 1440 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της ή και άλλες Ευρωπαϊκές Γραμμές που λειτουργεί ο ΣΠΑΒΟ
 6. Ετοιμασία εκθέσεων για το δικαστήριο ή και για χρήση από το δικηγόρο του θύματος
 7. Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 8. Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα Ατομικά Ραντεβού και τη Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 1440.
 9. Σχεδιασμός συμβουλευτικών προγραμμάτων.
 10. Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία.
 11. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 12. Διοργάνωση, παροχή και υλοποίηση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 13. Εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 14. Ετοιμασία άρθρων, μελετών και δημοσιευμάτων.
 15. Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη  του ΚΑΒ .

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην  Ψυχολογία ή στην Κοινωνική Εργασία.

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική ή στη Συμβουλευτική  Ψυχολογία

(γ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών /  Μητρώο Ειδικών Ψυχολογών και στον Κατάλογο Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφές Ψυχολόγων.

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  Γλώσσας

(ε) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(στ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών όπου ισχύει

(γ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ) Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής.

(στ) Βιογραφικό Σημείωμα.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΛΕΜΕΣΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

2 Θέσεων  Λειτουργού Χώρου Φιλοξενίας Λεμεσού  (Ψυχολόγος ή Κοινωνικός/ή Λειτουργός)

Ο Χώρος Φιλοξενίας Λεμεσού   λειτουργεί σε  24ώρη βάση / 7 ημέρες την εβδομάδα  με το σύστημα βάρδιας (ημερήσια, απογευματινή και νυκτερινή).

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €16,900.00 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 •     Στελέχωση του Χώρου Φιλοξενίας
 •     Τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του ΧΦ
 •     Ανάληψη και Διαχείριση περιπτώσεων εισδοχής φιλοξενούμενων
 •     Συναισθηματική υποστήριξη ή και παροχή συμβουλών
 •     Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς/Οργανισμούς
 • Συνοδεία φιλοξενούμενων όταν κρίνεται αναγκαίο σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Νοσοκομείο, κλπ)
 • Υποβοήθηση στην εξεύρεση χώρου διαμονής ή και εργασιακής απασχόλησης φιλοξενούμενων
 •     Υποβοήθηση στην ετοιμασία αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση ή άλλους τύπους κοινωνικών παροχών και επιδομάτων.
 •     Δημιουργία ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων για τις φιλοξενούμενες ή και τα παιδιά τους
 •     Στελέχωση της 24ώρης Γραμμής 1440 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της.
 •     Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 •     Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ΧΦ και τη γραμμή βοήθειας 1440.
 •     Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού/συναντήσεις/επιτροπές και σε επιστημονική εποπτεία.
 •     Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 •     Διοργάνωση, παροχή και υλοποίηση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 •     Εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 •     Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας .

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα  στην Κοινωνική Εργασία/Ψυχολογία από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο της Κύπρου ή/ και του εξωτερικού.

(β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματιών του κλάδου.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

(δ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(ε) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες.

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  θεωρείται επιπρόσθετο  προσόν.

 

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) )Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

 

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη.

Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β)  Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών όπου ισχύει

(γ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(στ) Βιογραφικό Σημείωμα

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση θέσεως Λειτουργού Άμεσης Παρέμβασης για το ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ στη Λευκωσία.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €19,500.00-  €22,100.00  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την υποστήριξη των θυμάτων και των παιδιών  και τη διαχείριση των περιπτώσεων μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου παρέμβασης. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της, διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου (119(Ι)/2000), ως Οικογενειακός Σύμβουλος.

Ο/Η Λειτουργός Άμεσης Παρέμβασης θα εργάζονται με σύστημα βάρδιας.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. υποδέχεται και ενημερώνει τα εξυπηρετούμενα άτομα που επισκέπτονται το ΣτΓ
 2. παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στα θύματα.
 3. διεξάγει αξιολόγηση κινδύνου της περίπτωσης και σχετική έκθεση για καθορισμό προστατευτικών μέτρων
 4. ετοιμάζει το προσωπικό σχέδιο Προστασίας & Ασφάλειας των θυμάτων σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 5. παρέχει υποστήριξη και λαμβάνει βασικές πληροφορίες που μεταφέρονται στα μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΣτΓ για περαιτέρω διερεύνηση και διαχείριση
 6. παραπέμπει και διασυνδέει τα θύματα για ψυχολογική και ψυχιατρική αξιολόγηση
 7. συνεργάζεται με την Αστυνομία στα πλαίσια της Αξιολόγησης Κινδύνου, της οπτικογραφημένης κατάθεσης, και της όλης ποινικής διαδικασίας γενικότερα, εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητο
 8. συνεργάζεται με δημόσιες, κρατικές κ.α. υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει που αφορά την περίπτωση
 9. συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις που αφορούν την περίπτωση
 10. υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την περίπτωση
 11. συμμετέχει στις πολυθεματικές / διεπιστημονικές ομάδες για την εξέταση ομαδικών ή ατομικών περιπτώσεων καθώς και για την εξέταση κοινών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων και όρων εντολής της λειτουργίας του ΣτΓ.
 12. εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία του ΣτΓ
 13. συμμετέχει στο σχεδιασμό /επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία προτάσεων για διαμόρφωση κανονισμών, βελτίωση πολιτικών καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.
 14. συλλέγει, ερμηνεύει και καταγράφει δεδομένα και λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και επισκοπήσεων
 15. διοργανώνει ή και δίδει διαλέξεις , σε θέματα που άπτονται των όρων εντολής του ΣτΓ
 16. εκπροσωπεί σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 17. προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται
 18. συνοδεύει τα εξυπηρετούμενα άτομα αν χρειαστεί σε Χώρους Φιλοξενίας ή όπου άλλου κριθεί αναγκαίο
 19. συνεργάζεται με τον/τη συντοντιστή/τρια του ΣτΓ και ακολουθεί τις οδηγίες που θα υποδειχθούν
 20. συμμετέχει σε διοικητική και κλινική εποπτεία
 21. συμμετέχει σε εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδεύσεις
 22. τηρεί φάκελο περιπτώσεων και σχετικό αρχείο
 23. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ ή και την Συντονίστρια του ΣτΓ

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία ή και/ Ψυχολογία

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Κλινική Ψυχολογία, η στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (αφορά ψυχολόγους)

(γ) Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών/ Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και στον κατάλογο των Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου

(δ) Διετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

(ε)Πολύ καλή  γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

(στ)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(ζ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(η) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(θ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α) Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στις κοινωνικές ανθρωπιστικές/επιστήμες (αφορά   κοινωνικούς λειτουργούς )

(β) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(γ) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(δ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(ε) Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(στ) Μεθοδικότητα

(ζ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Σημειώσεις:

 1. Το Πανεπιστημιακό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος θα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή/και του εξωτερικού.
 1. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ. 245 ημερ. 6.2.2017).
 1. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.
 1. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.
 2. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.
 3. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη
 4. Οι προσληφθέντες/σες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία (αφορά ψυχολόγους)

(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις κοινωνικές ανθρωπιστικές/επιστήμες ( αφορά κοινωνικούς λειτουργούς όπου ισχύει)

(ε) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών /  Μητρώο Ειδικών Ψυχολογών και στον Κατάλογο Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφές Ψυχολόγων.

(στ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(ζ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(η) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(θ) Βιογραφικό σημείωμα

 Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

1 Θέσης  Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €14,300  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την επαφή, τη φροντίδα και την εκπαίδευση βρεφών και παιδιών που φιλοξενούνται μαζί με τις μητέρες τους σε Χώρους Φιλοξενίας, λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Είναι με κυλιόμενό ωράριο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίος. Ο/Η λειτουργός καλείται να παρουσιαστεί οποιαδήποτε ώρα/ημέρα κριθεί αναγκαία η παρουσία του για φύλαξη παιδιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) των παιδιών, εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους.
 2. Παρέχει φροντίδα σε βρέφη, νήπια και παιδιά σε θέματα ατομικής υγιεινής και διατροφής
 3. Αναλαμβάνει και Επιβλέπει την σωματική καθαριότητα των νηπίων , βρεφών και παιδιών
 4. Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με ιδιαιτερότητες.
 5. Υποβοηθά στην ετοιμασία του φαγητού και στο τάισμα βρεφών και νηπίων όπου χρειάζεται
 6. Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων των παιδιών.
 7. Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
 8. Σχεδιάζει και Υλοποιεί πρόγραμμα αγωγής και δραστηριοτήτων για τα παιδιά ( πχ Γλωσσική εξέλιξη , Ζωγραφική , Κολάζ , Κατασκευές , Θεατρικό παιχνίδι , Λογοτεχνία, Χειροτεχνία, Μουσική , Περιβαλλοντική αγωγή ,Αισθητηριακή αγωγή , Διατροφή,  Κουκλοθέατρο, Χορός , Επιτραπέζια, κλπ) με στόχο τη δημιουργική απασχόληση
 9. Υποβοηθάει στο διάβασμα
 10. Παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση στις μητέρες για θέματα διαβίωσης που αφορούν το παιδί, κατόπιν συνεννόησης με τον/η υπεύθυνο/η προϊστάμενο και λειτουργό της περίπτωσης.
 11. Αναλαμβάνει την επίβλεψη των παιδιών σε περιπτώσεις όπου οι μητέρες χρειάζεται να μετακινηθούν από τους Χώρους Φιλοξενίας ( πχ Εργασία, εξωτερικές εργασίες, νοσηλεία κλπ).
 12. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Οργανισμού
 13. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την Επιστημονική  Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη των Παιδαγωγών

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(α)Δίπλωμα ή Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή Ίδρυμα της Κύπρου ή/ και του εξωτερικού

(β)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

(γ)Άδεια οδήγησης ΙΧ

(δ)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) )Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

(γ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.
 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Χώρο Φιλοξενίας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.
 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη
 1. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(γ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(δ) Βιογραφικό Σημείωμα

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 1 θέσης Κλινικού Ψυχολόγου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €19,500.00-  €22,100.00  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την υποστήριξη των θυμάτων και των παιδιών  και τη διαχείριση των περιπτώσεων μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου παρέμβασης. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της, διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου (119(Ι)/2000), ως Οικογενειακός Σύμβουλος.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. υποδέχεται και ενημερώνει τα εξυπηρετούμενα άτομα που επισκέπτονται το ΣτΓ
 2. διεξάγει αξιολόγηση κινδύνου της περίπτωσης και σχετική έκθεση για καθορισμό προστατευτικών μέτρων\
 3. διεξάγει αξιολόγηση, διάγνωση  και εφαρμόζει κλινικές ψυχολογικές μεθόδους και θεραπείες σε ενήλικα και ανήλικα άτομα, οικογένειες και ομάδες ατόμων
 4. αξιολογεί, διαγιγνώσκει ενήλικα και ανήλικα άτομα και συντάσσει ψυχολογικές εκθέσεις τις οποίες και υποβάλλει ή και παρουσιάζει ενώπιον δικαστηρίου, εμπλεκόμενων  λειτουργών/ φορέων κλπ.
 5. ετοιμάζει το προσωπικό σχέδιο Προστασίας & Ασφάλειας των θυμάτων σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 6. αξιολογεί την κατάσταση της ψυχικής υγείας των εξυπηρετούμενων ατόμων και ετοιμάζει σημειώματα και ψυχολογικές συστάσεις που τα διαβιβάζει στους εμπλεκόμενους λειτουργούς/φορείς κλπ.
 7. εφαρμόζει εξειδικευμένες ψυχομετρικές και άλλες ψυχοτεχνικές μεθόδους για τεκμηρίωση της νοητικής και συναισθηματικής κατάστασης καθώς και πτυχών της προσωπικότητας των εξυπηρετούμενων ατόμων
 8. παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα  και στα παιδιά
 9. προετοιμάζει τα θύματα και τα παιδιά  για κατάθεση στο δικαστήριο
 10. συνεργάζεται με τη Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και ακολουθεί τις οδηγίες που θα υποδειχθούν
 11. παρέχει υποστήριξη για ενίσχυση των γονεικών δεξιοτήτων
 12. παραπέμπει και διασυνδέει τα θύματα  για ψυχοκοινωνική  και ψυχιατρική αξιολόγηση
 13. συνεργάζεται με την Αστυνομία  στα πλαίσια της Αξιολόγησης Κινδύνου, της οπτικογραφημένης κατάθεσης, και της όλης ποινικής διαδικασίας γενικότερα, εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητο
 14. συνεργάζεται με  δημόσιες, κρατικές κ.α. υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει που αφορά την περίπτωση
 15. συνεργάζεται με τον/την συντονιστή/τρια του ΣτΓ για αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα , τη λειτουργία του ΣτΓ και των περιπτώσεων
 16. συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις που αφορούν την περίπτωση
 17. υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την περίπτωση
 18. συμμετέχει στις πολυθεματικές / διεπιστημονικές ομάδες για την εξέταση ομαδικών ή ατομικών περιτπώσενω καθώς και για την εξέταση κοινών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων και όρων εντολής της λειτουργίας του ΣτΓ.
 19. εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία του ΣτΓ
 20. συμμετέχει στο σχεδιασμό /επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία προτάσεων για διαμόρφωση κανονισμών, βελτίωση πολιτικών καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.
 21. συλλέγει, ερμηνεύει και καταγράφει δεδομένα και λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και επισκοπήσεων
 22. διοργανώνει ή και δίδει διαλέξεις , σε θέματα που άπτονται των όρων εντολής του ΣτΓ
 23. εκπροσωπεί σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 24. προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται
 25. συνοδεύει τα εξυπηρετούμενα άτομα αν χρειαστεί σε Χώρους Φιλοξενίας ή όπου άλλου κριθεί αναγκαίο
 26. συμμετέχει σε διοικητική και κλινική εποπτεία
 27. συμμετέχει σε εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδεύσεις
 28. τηρεί φάκελο περιπτώσεων και σχετικό αρχείο
 29. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από  την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ ή και Συντονίστρια του ΣτΓ

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία

(β) Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία

(γ) Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και στον κατάλογο των Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου

(δ) Διετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

(ε)Πολύ καλή  γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

(στ)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(ζ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(η) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(θ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β)Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ)Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε)Μεθοδικότητα

(στ)Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

 Σημειώσεις:

 1. Το Πανεπιστημιακό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος θα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή/και του εξωτερικού.
 1. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ. 245 ημερ. 6.2.2017).
 1. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.
 1. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.
 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.
 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη
 1. Οι προσληφθέντες/σες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία

(δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Ειδικών Ψυχολόγων και στον Κατάλογο των Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων.

(ε) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(στ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ζ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(η) Βιογραφικό σημείωμα

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.

 

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 1 Θέσης Λειτουργού Ερευνητικού Κέντρου ΣΠΑΒΟ

Η μισθοδοσία  της θέσης θα αποφασιστεί αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την ετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικά , Ευρωπαϊκά και άλλα κονδύλια (π.χ. CERV, JUSTICE, ERASMUS, HORIZON, NORWAY) καθώς και την υλοποίηση σχετικών χρηματοδοτούμενων έργων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Να αξιολογεί προτάσεις για συμμετοχή του ΣΠΑΒΟ σε Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα σε θέματα βίας στην οικογένεια , έμφυλης βίας, ισότητας και συναφή θέματα .

Να συγγράφει και να καταθέτει προτάσεις εκ μέρους του ΣΠΑΒΟ σε προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών.

Να καταρτίζει προϋπολογισμούς σε σχέση με Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία θα συμμετέχει ο ΣΠΑΒΟ.

Να συντονίζει και να υλοποιεί  τα Ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτούμενα  προγράμματα στα οποία συμμετέχει ο ΣΠΑΒΟ.

Να χειρίζεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες των Προγραμμάτων

Να αναπτύσσει δίκτυο συνεργατών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Να παρακολουθεί τις σχετικές ιστοσελίδες (π.χ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Norway Grants) για εντοπισμό προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Να προβαίνει σε εισηγήσεις στην/ο Προϊστάμενη/ο του Ερευνητικού Κέντρου για προγράμματα που ενδιαφέρουν το ΣΠΑΒΟ

Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον/την Προιστάμενο/η και τη Διεύθυνση.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες και συναφή κλάδοι
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Μάστερ ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε άπταιστα προφορικά και γραπτά κείμενα.
 • Εμπειρία στην ετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση Ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων τουλάχιστον 3 ετών.
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό, σύναψη και διαχείριση έργων.
 • Γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ψηφιακές δεξιότητες και ιδιαίτερα καλή γνώση της επεξεργασίας Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
 • Γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα του Κοινοτικού κεκτημένου που σχετίζονται με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(β) Ικανότητα συνεργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας με προσωπικό, άλλους συνεργάτες και φορείς/επαγγελματίες

(γ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(δ) Μεθοδικότητα

(ε) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(στ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

Σε περίπτωση πρόσληψης:

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.
 2. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.
 3. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη
 4. Οι προσληφθέντες/σες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα  και  Μεταπτυχιακό

(β) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(γ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές/τριες, στην οποία να αναφέρεται η θέση, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης

(δ) Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποψήφιοι/ες  που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

1 Θέση  Λειτουργού Χώρου Φιλοξενίας Λευκωσίας  (Ψυχολόγος ή Κοινωνικός/ή Λειτουργός)

Ο Χώρος Φιλοξενίας Λευκωσίας   λειτουργεί σε  24ώρη βάση / 7 ημέρες την εβδομάδα  με το σύστημα βάρδιας (ημερήσια, απογευματινή και νυκτερινή).

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €16,900.00 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 •     Στελέχωση του Χώρου Φιλοξενίας
 •     Τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του ΧΦ
 •     Ανάληψη και Διαχείριση περιπτώσεων εισδοχής φιλοξενούμενων
 •     Συναισθηματική υποστήριξη ή και παροχή συμβουλών
 •     Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς/Οργανισμούς
 • Συνοδεία φιλοξενούμενων όταν κρίνεται αναγκαίο σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Νοσοκομείο, κλπ)
 • Υποβοήθηση στην εξεύρεση χώρου διαμονής ή και εργασιακής απασχόλησης φιλοξενούμενων
 •     Υποβοήθηση στην ετοιμασία αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση ή άλλους τύπους κοινωνικών παροχών και επιδομάτων.
 •     Δημιουργία ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων για τις φιλοξενούμενες ή και τα παιδιά τους
 •     Στελέχωση της 24ώρης Γραμμής 1440 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της.
 •     Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 •     Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ΧΦ και τη γραμμή βοήθειας 1440.
 •     Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού/συναντήσεις/επιτροπές και σε επιστημονική εποπτεία.
 •     Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 •     Διοργάνωση, παροχή και υλοποίηση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 •     Εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 •     Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας .

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα  στην Κοινωνική Εργασία/Ψυχολογία από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο της Κύπρου ή/ και του εξωτερικού.

(β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματιών του κλάδου.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

(δ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(ε) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες.

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  θεωρείται επιπρόσθετο  προσόν.

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) )Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη.

Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β)  Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών όπου ισχύει

(γ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(στ) Βιογραφικό Σημείωμα

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.