Νομικη Αρωγη – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
132

Νομικη Αρωγη

Τα δικαστικά έξοδα εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη φύση της υπόθεσης και περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας. Συνήθως περιλαμβάνουν τα έξοδα της διαδικασίας, τα έξοδα για τη σύνταξη των δικογράφων και της καταχώρησης ενδιάμεσων αιτήσεων, τα έξοδα της ακρόασης και των εμφανίσεων, πριν και μετά την ακρόαση, τα έξοδα των μαρτύρων τα έξοδα για την σύνταξη του καταλόγου εξόδων και τα έξοδα των επιστολών πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σ’ ό,τι αφορά τις πολιτικές υποθέσεις και τις ιδιωτικές ποινικές το Δικαστήριο αποφασίζει, στο τέλος της κάθε υπόθεσης, για το ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας αφού λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες/περιπτώσεις της κάθε υπόθεσης.

Κατά κανόνα, στις πολιτικές και ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις, υπόχρεος για την καταβολή όλων των εξόδων είναι ο διάδικος που αποτυγχάνει στη δικαστική διαδικασία. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό. Το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι κάθε διάδικος αναλαμβάνει τα έξοδά του.

Σ’ ό,τι αφορά τις ποινικές υποθέσεις το Δικαστήριο καθορίζει τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας, με βάση την πολυπλόκητα της υπόθεσης.

Η νομική αρωγή είναι ευεργέτημα το οποίο παρέχεται σε δικαιούχο και συνήθως περιλαμβάνει την παροχή συμβουλής, βοήθειας στη λήψη οποιωνδήποτε νόμιμων διαβημάτων, σε σχέση με διαδικασίες και αντιπροσώπευσης από δικηγόρο ενώπιον δικαστηρίου. Η αντιπροσώπευση περιλαμβάνει κάθε μορφή βοήθειας που συνήθως παρέχεται από δικηγόρο σε σχέση με διαδικασίες σε όλα τα στάδια μέχρι την έκδοση απόφασης, καθώς και διαδικασία έφεσης και στην περίπτωση ποινικής διαδικασίας περιλαμβάνει και οποιοδήποτε στάδιο που σχετίζεται με τη διαδικασία πριν την έναρξή της.

Δικαιούχος νομικής αρωγής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο (ημεδαπός και αλλοδαπός) που δεν μπορεί αποδεδειγμένα να καταβάλει τα δικαστικά του έξοδα χωρίς να περιοριστούν οι βασικές ανάγκες και οι υποχρεώσεις του ιδίου και της οικογένειάς του.

Νομική αρωγή παρέχεται σε διαδικασίες ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα σε:

(α) ποινικές διαδικασίες ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Κακουργιοδικείου, Στρατιωτικού Δικαστηρίου και Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(β) πολιτικές και ποινικές διαδικασίες για καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(γ) διαδικασίες ενώπιον Οικογενειακού Δικαστηρίου αναφορικά με θέματα οικογενειακών σχέσεων, γονικής μέριμνας, διατροφής, αναγνώρισης τέκνου, υιοθεσίας, περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και οποιασδήποτε άλλης διαφοράς στο γάμο ή στην οικογένεια. και

(δ) διασυνοριακές διαφορές.

Αν η περίπτωση είναι επείγουσα ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεση να εκδώσει πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής. Το Δικαστήριο σε τέτοιες περιπτώσεις δίνει την απαραίτητη προτεραιότητα εξέτασης της αίτησης.

Διατίθεται ειδικό έντυπο στο Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου το οποίο έχει, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιοδοσία να εξετάσει το αίτημα παροχής νομικής αρωγής. Στη συνέχεια το έντυπο συμπληρώνεται από τον αιτητή ή το δικηγόρό του, υποβάλλεται στο Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση και καταχωρείται στο Ειδικό Μητρώο του ίδιου Πρωτοκολλητείου.

Έγγραφη δήλωση που περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες αναφορικά με τα ατομικά σου στοιχεία, το επάγγελμά σου, τις απολαβές και τα εισοδήματά σου, τα περιουσιακά σου στοιχεία, την οικογενειακή σου κατάσταση κ.λ.π. (Τύπος 2 της Αίτησης για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής).

Η αίτηση κατατίθεται στο δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεσή σου εκτός εάν αφορά διαφορά διασυνοριακής φύσεως που σε τέτοια περίπτωση η αίτηση θα πρέπει πρώτα να παραλειφθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το οποίο διασφαλίζει όπως αυτή τεθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου που θα επιληφθεί της αίτησης.

Από οποιαδήποτε Νομική Υπηρεσία (Δικαστήρια, Νομική Υπηρεσία, Αρχιπρωτοκολλητή Ανωτάτου Δικαστηρίου, Πρωτοκολλητές Επαρχιακών Δικαστηρίων, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους).

Για τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 4 (α), (β) και (γ) ανωτέρω, θα πρέπει να αποταθείς στο Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση σου με γραπτή αίτηση και να ζητάς την έκδοση πιστοποιητικού δωρεάν νομικής αρωγής. Σε διαδικασίες αναφορικά με διασυνοριακές υποθέσεις αρμόδια αρχή για να παραλαμβάνει και να διαβιβάζει αιτήσεις δωρεάν νομικής αρωγής ορίστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461, Στρόβολος,Λευκωσία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μπορεί να παραλαμβάνει τέτοιες αιτήσεις μέσω ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή μέσω τελεομοιότυπου. Τέτοιες αιτήσεις γίνονται δεχτές στην ελληνική, ή την αγγλική γλώσσα.

Ο δικηγόρος επιλέγεται από το δικαιούχο δωρεάν νομικής αρωγής από δικηγόρους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποδεικνύει δικηγόρο της επιλογής του το Δικαστήριο που εκδίδει το πιστοποιητικό δωρεάν νομικής αρωγής καλεί τον δικαιούχο να επιλέξει δικηγόρο της αρεσκείας του από κατάλογο δικηγόρων που ετοίμασε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και που περιέχει τους δικηγόρους που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες στα πλαίσια του θεσμού της νομικής αρωγής.

Αν εκδοθεί από το Δικαστήριο το πιστοποιητικό δωρεάν νομικής αρωγής καλύπτονται όλα τα έξοδά σου.

Δεν απαντάται τέτοια πρόνοια παροχής μέρους της νομικής αρωγής στην κυπριακή νομοθεσία. Βλέπε απάντηση 12 πιο πάνω.

Η παροχή νομικής αρωγής ισχύει για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια). Αν δηλαδή έτυχες νομικής αρωγής στην πρωτόδικη διαδικασία δικαιούσαι να διεκδικήσεις νομική αρωγή και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που ακολουθεί σε σχέση με την υπόθεσή σου. Σε δευτεροβάθμια διαδικασία απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού αφού υποβληθεί νέα γραπτή αίτηση.

Το πιστοποιητικό νομική αρωγής μπορεί να ανακληθεί από το Δικαστήριο όταν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή των προσωπικών και οικονομικών σου δεδομένων, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα. Τυχόν ανάκληση πιστοποιητικού που εκδόθηκε, δεν επηρεάζει το δικαίωμα οποιουδήποτε δικηγόρου για αμοιβή για τις υπηρεσίες που πρόσφερε μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης.

Υπάρχει δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης για τη μη έκδοση του πιστοποιητικού νομικής αρωγής, βάση του βασικού κανόνα που αναφέρει ότι όλες οι αποφάσεις των δικαστηρίων υπόκεινται σε έφεση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αποταθείς στον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου στα τηλέφωνα 22865716 (για τηλέφωνα εντός Κύπρου) και +35722865716 (για τηλέφωνα εκτός Κύπρου) ή στη Μονάδα Νομικών Θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στα τηλέφωνα 22805922 ή 22805946 (για τηλέφωνα εντός Κύπρου)- ή +357 2280922 ή +357 22805946 (για τηλέφωνα εκτός Κύπρου).

Comments(132)

 1. Reply
  zovrelioptor says

  Real good visual appeal on this site, I’d value it 10 10.

 2. Reply
  zovrelioptor says

  I enjoy your writing style truly loving this internet site.

 3. Reply
  Viagra says

  como usar cialis

 4. Reply
  cheap viagra online says

  Vendita Viagra Internet

 5. Reply
  buy stromectol 12mg says

  Cialis Avec Priligy

 6. Reply
  evenFoozy says

  Cialis

 7. Reply
  buy ivermectin 3mg tablets says

  Todler Ear Infections Amoxicillin And Augmentin

 8. Reply
  idennanab says

  Stromectol

 9. Reply
  Cottguado says

  http://buystromectolon.com/ – Stromectol

 10. Reply
  viagra generic teva says

  Viagra Y Sertralina

 11. Reply
  idennanab says

  Stromectol

 12. Reply
  BorThorry says

  https://buytadalafshop.com/ – Cialis

 13. Reply
  Cottguado says

  https://buystromectolon.com/ – Stromectol

 14. Reply
  evenFoozy says

  Cialis

 15. Reply
  BorThorry says

  http://buytadalafshop.com/ – Cialis

 16. Reply
  Cottguado says

  https://buystromectolon.com/ – ivermectin for rosacea

 17. Reply
  ivermectin purchase online says

  Finasteride 1 Mg Cheap Buy

 18. Reply
  amerhooda says

  https://buylasixshop.com/ – furosemide moa

 19. Reply
  Proorgert says

  lasix medicine

 20. Reply
  Idioriutt says

  Plaquenil

 21. Reply
  furosemide indication says

  Drug Interaction Dogs Cephalexin Diphenhydramine

 22. Reply
  Proorgert says

  Lasix

 23. Reply
  Priligy says

  Amex Duo Amoxicillin

 24. Reply
  amerhooda says

  http://buylasixshop.com/ – lasix and potassium

 25. Reply
  amerhooda says

  https://buylasixshop.com/ – iv lasix

 26. Reply
  Dymnmoomy says

  priligy sg

 27. Reply
  unicusa says

  https://buypriligyhop.com/ – Priligy

 28. Reply
  appaliect says

  https://buyplaquenilcv.com/ – Plaquenil

 29. Reply
  Dymnmoomy says

  how to take priligy

 30. Reply
  unicusa says

  http://buypriligyhop.com/ – Priligy

 31. Reply
  Idioriutt says

  Plaquenil

 32. Reply
  Dymnmoomy says

  cheap priligy

 33. Reply
  appaliect says

  http://buyplaquenilcv.com/ – buy plaquenil from canada

 34. Reply
  unicusa says

  https://buypriligyhop.com/ – priligy amazon canada

 35. Reply
  Priligy says

  Can You Treat Chlamydia With Flagyl 200

 36. Reply
  zortilo nrel says

  Definitely consider that that you stated. Your favourite reason seemed to be at the web the simplest thing to bear in mind of. I say to you, I certainly get irked while other folks think about concerns that they plainly do not realize about. You controlled to hit the nail upon the top and also outlined out the entire thing without having side effect , other folks could take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 37. Reply
  gabapentin drug class says

  Amoxicillin 250 Mg

 38. Reply
  UtitaMege says

  http://prednisonebuyon.com/ – where can i buy prednisone online

 39. Reply
  Todocooro says

  Neurontine

 40. Reply
  Drenuah says

  https://buyneurontine.com/ – Neurontine

 41. Reply
  Todocooro says

  high on gabapentin

 42. Reply
  Drenuah says

  http://buyneurontine.com/ – Neurontine

 43. Reply
  UtitaMege says

  http://prednisonebuyon.com/ – Prednisone

 44. Reply
  UtitaMege says

  https://prednisonebuyon.com/ – online pharmacies prednisone

 45. Reply
  is 25mg of viagra enough says

  Pastilla Cialis Efectos

 46. Reply
  Cialis says

  Isotretinoin Usa Price Quick Shipping

 47. Reply
  Poellapal says

  Cialis

 48. Reply
  natural viagra reviews says

  Kamagra Edinburgh

 49. Reply
  Botantero says

  driponin online

 50. Reply
  Viagra says

  Bactrim Online

 51. Reply
  Botantero says

  oral medication for scabies

 52. Reply
  Lakaltere says

  Cialis

 53. Reply
  tiecymn says

  pastillas priligy en mexico

 54. Reply
  Astodia says

  dog on lasix still coughing

 55. Reply
  Botantero says

  Stromectol

 56. Reply
  tiecymn says

  Priligy

 57. Reply
  Astodia says

  Lasix

 58. Reply
  tiecymn says

  want to buy priligy in pakistan

 59. Reply
  Beedada says

  Prednisone

 60. Reply
  Astodia says

  Lasix

 61. Reply
  Beedada says

  buy prednisone online from mexico

 62. Reply
  can you buy priligy in usa says

  Amoxicillin Acute Otitis Media

 63. Reply
  Seantee says

  plaquenil eye toxicity

 64. Reply
  inhanty says

  gabapentin 300 mg

 65. Reply
  Seantee says

  plaquenil weight gain

 66. Reply
  plaquenil dose for covid 19 says

  Worldwide Levaquin Price

 67. Reply
  Nomiaromo says

  plaquenil weight loss reviews

 68. Reply
  Seantee says

  plaquenil psoriasis

 69. Reply
  Salannuaw says

  gabapentin dosage

 70. Reply
  Gopwoothe says

  how does propecia work

 71. Reply
  viagra glaucoma says

  Does Amoxicillin Affect Pap Smear Result

 72. Reply
  cutting a viagra pill in half says

  Vesicare

 73. Reply
  DennisToolo says

  https://snowrunnergg.asso-web.com/

 74. Reply
  Amubbible says

  kamagra sabores contrareembolso kamagra oral kamagra i norge

 75. Reply
  Amubbible says

  kamagra tablets online kamagra instructions buy kamagra online

 76. Reply
  aciguette says

  http://www.alevitrasp.com Daribiak

 77. Reply
  kayarge says

  vilionlimb https://www.apriligyn.com Iodikeadosse

 78. Reply
  Google says

  Below you will uncover the link to some sites that we consider you need to visit.

 79. Reply
  Playclect says

  plaquenil dosage for covid 19 Zcexvg

 80. Reply
  Playclect says

  Patients with very severe reactions usually require hospitalization. Hwklbg Plaquenil Xyltkz Flexeril

 81. Reply
  Playclect says

  Kelurv covid 19 plaquenil bromuscular organ situated between the urinary bladder and the rectum. Mzndib

 82. Reply
  zoritoler imol says

  Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I am hoping you write once more soon!

 83. Reply
  zoritoler imol says

  I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

 84. Reply
  Abertmem says

  скільки триватиме війна в україні скільки буде тривати війна в україні 2022 коли закінчиться війна в україні 2022

 85. Reply
  Abertmem says

  коли закінчиться війна в україні скільки триватиме війна в україні скільки буде тривати війна в україні 2022

 86. Reply
  Abrtmem says

  Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн Фільм Бетмен дивитись онлайн Бетмен 2022

 87. Reply
  Abrtmem says

  Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн Бетмен 2022 Дивитися Бетмен

 88. Reply
  Abrtmem says

  Дивитись онлайн Бетмен Дивитися Бетмен Бетмен дивитися онлайн

 89. Reply
  Abrtmem says

  Бетмен 2022 Дивитись онлайн Бетмен The Batman

 90. Reply
  Abrtmem says

  The Batman Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн Бетмен 2022

 91. Reply
  Abrtmem says

  The Batman Бетмен онлайн The Batman

 92. Reply
  Abrtmem says

  The Batman Бетмен дивитися онлайн Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

 93. Reply
  Abrtmem says

  Бетмен онлайн Дивитися Бетмен The Batman

 94. Reply
  Abrtmem says

  Дивитися Бетмен Бетмен фільм Бетмен фільм

 95. Reply
  Abrtmem says

  Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн Дивитись фільм Бетмен Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

 96. Reply
  Abrtmem says

  http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

 97. Reply
  ทางเข้าSUPERSLOT says

  I am so grateful for your article post.Much thanks again. Much obliged.

 98. Reply
  Abrtmem says

  http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

 99. Reply
  Abrtmem says

  https://bitbin.it/xUNGaaQL/

 100. Reply
  Abrtmem says

  https://bitbin.it/M6s1z3Ei/

 101. Reply
  Abrtmem says

  https://t.me/holostyaktntofficial2022

 102. Reply
  Abrtmem says

  Отрочество

 103. Reply
  Abrtmem says

  Игра в имитацию

 104. Reply
  Abrtmem says

  Капитан Филлипс

 105. Reply
  Abrtmem says

  Скажене Весiлля 2

 106. Reply
  Abrtmem says

  Гонка

 107. Reply
  Abrtmem says

  12 лет рабства

 108. Reply
  Abrtmem says

  Безумный Макс

 109. Reply
  Abrtmem says

  Последний богатырь 2

 110. Reply
  Abrtmem says

  Охотник на лис

 111. Reply
  Abrtmem says

  Выживший

 112. Reply
  Abrtmem says

  Аквамен

 113. Reply
  Abrtmem says

  Рассказ Служанки

 114. Reply
  Abrtmem says

  Филомена

 115. Reply
  Abrtmem says

  Хранитель времени

 116. Reply
  Abrtmem says

  Во все тяжкиеё

 117. Reply
  gralion torile says

  Unquestionably imagine that that you stated. Your favorite reason seemed to be at the internet the simplest thing to bear in mind of. I say to you, I definitely get annoyed even as folks think about issues that they plainly do not understand about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the whole thing without having side effect , other people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 118. Reply
  Aid Ukraine says

  magnificent post, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not realize this. You must continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 119. Reply
  Ukraine Humanitarian says

  excellent submit, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t understand this. You should continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 120. Reply
  zoritoler imol says

  It’s really a nice and useful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 121. Reply
  zoritoler imol says

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.

 122. Reply
  gralion torile says

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 123. Reply
  ricbvf says

  what is hydrochloroquine hydroxychloroquine malaria

 124. Reply
  odwquu says

  hydrochloquin https://keys-chloroquineclinique.com/

 125. Reply
  esvnzc says

  chloroquine phosphate vs hydroxychloroquine chloroquine death

 126. Reply
  crork says

  What’s up, of course this post is actually good and I have learned lot of things from it on thetopic of blogging. thanks.

 127. Reply
  crorkservice says

  A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to write more about this subject, it may not be a taboo matter but generally people do not talk about these issues. To the next! Kind regards.

 128. Reply
  zoritoler imol says

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

Post a comment