Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας συστάθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 1994 για να προωθεί την ισότητα και τα δικαιώματα της γυναίκας σ’ όλους τους τομείς της ζωής, υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τελεί υπό την αιγίδα και προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και σ’ αυτό μετέχουν Κυβερνητικοί Λειτουργοί, Γυναικείες, Συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις.

Στόχοι ΕΜΔΓ:
· εξάλειψη των διακρίσεων και η κατοχύρωση της ισότητας σ’ όλους τους τομείς του δικαίου,

· αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή και γενικά στις θέσεις λήψεως αποφάσεων,

· διαφώτιση των γυναικών για τα δικαιώματα τους και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την ισότητα.

· πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, και η ενδυνάμωση και ενίσχυση των Μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα αυτό.

Ο ΕΜΔΓ αποτελείται από τα ακόλουθα Σώματα:

(i) Συμβούλιο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας: με Πρόεδρο την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, κα Ιωσηφίνα Αντωνίου και εκπροσώπους 19 γυναικείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών.

(ii) Διαϋπουργική Επιτροπή: με Πρόεδρο το Γενικό Διευθυντή και τους Αρμόδιους Λειτουργούς για τα Δικαιώματα της Γυναίκας από όλα τα Υπουργεία και το Γραφείο Προγραμματισμού.

(iii) Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας: στην οποία συμμετέχουν όλες οι Οργανώσεις – Μέλη του Συμβουλίου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, όλοι οι Αρμόδιοι Λειτουργοί για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και 69 άλλες Οργανώσεις και Οργανισμοί που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών.

(iv) Γενική Γραμματεία: παρέχει γραμματειακή/διοικητική και επιστημονική υποστήριξη στα συμβουλευτικά όργανα του Εθνικού Μηχανισμού, προωθεί και υλοποιεί τις αποφάσεις τους. Χρέη Γραμματείας του ΕΜΔΓ εκτελεί η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου.

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια εντάχθηκε στο Εθνικό Μηχανισμό με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την 1 Ιουλίου 2009, και αντιπροσωπεύεται σε αυτόν από την πρόεδρο του Συνδέσμου κα. Κική Πογιατζή. 

Επίσης ο ΣΠΑΒΟ συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης του ΕΜΔΓ.

Comments are closed.