Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) ιδρύθηκε το 1994 από τις Επαρχιακές Επιτροπές Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (Ε.ΕΠΕΠ), που λειτουργούσαν από το 1979 σε όλες τις επαρχίες, με έργο και αποστολή να ενεργεί ως το ανώτατο θεσμικό όργανο των ΕΠΕΠ για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά αναγνωρίζονται στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΣΔΠ) και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών της Κύπρου και του κόσμου, σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και συναφείς Οργανώσεις άλλων χωρών και να συντονίζει την διοργάνωση των ετήσιων εκδηλώσεων της Εβδομάδας και του Φεστιβάλ Παιδιού.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η ΠΣΕΠΕΠ:

  1. Συντονίζει τις δραστηριότητες των Επαρχιακών Επιτροπών Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού(ΕΠΕΠ) και επιλαμβάνεται θεμάτων που παραπέμπονται από τις ΕΠΕΠ για λήψη αποφάσεων παγκύπριας εφαρμογής.
  2. Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού(ΣΔΠ) και προτείνει και προωθεί μέτρα υλοποίησης των προνοιών της.
  3. Επιλαμβάνεται θεμάτων και προβλημάτων παγκύπριας εμβέλειας στον τομέα της Παιδικής Προστασίας και Ευημερίας.
  4. Επισημαίνει και επιδιώκει σύνδεσή της με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς στον τομέα της Παιδικής Ευημερίας για προώθηση της εφαρμογής της ΣΔΠ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (Σ.Π.Α.Β.Ο.) είναι μέλος της ΠΣΕΠΕΠ.

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://pccpwc.org/gr/eepep.html

Comments are closed.