Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) - Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family
No comments yet

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ)

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου έχει ως σκοπό την προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων μελών του. Το έργο του αφορά την παροχή ενός αντιπροσωπευτικού πλαισίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, για την προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι, όπως και την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, βασισμένης στην κατανόηση, στον αμοιβαίο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών σε ολόκληρη την Κύπρο. Στόχος του είναι ακόμη η ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και την ενεργό πολιτότητα, η προώθηση της αναγνώρισης των ΜΚΟ Νεολαίας και της μη-τυπικής εκπαίδευσης από το ευρύτερο κοινό, η προώθηση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και η προώθηση πολιτικών για τη νεολαία στη βάση των ψηφισμάτων, αποφάσεων και εισηγήσεων του Ο.Η.Ε., της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο ΣΠΑΒΟ είναι Πλήρες Μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου ως ΜΚΟ. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει το ΣυΝΚ και έχει δικαίωμα ψήφου για την εκτελεστική γραμματεία.

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://cyc.org.cy/

Comments are closed.