Αστυνομία Κύπρου – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
1

Αστυνομία Κύπρου

Οι ευθύνες και αρμοδιότητες της Αστυνομίας καθορίζονται από τον Περί Αστυνομίας Νόμο και περιλαμβάνουν την τήρηση του νόμου και της τάξης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, η Αστυνομία λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και εξελίξεις, καθώς και τις ανάγκες της σύγχρονης Κυπριακής Κοινωνίας, άρχισε σταδιακά τη διαφοροποίηση του ρόλου και της αποστολής της, μετατρέποντας τις Δυνάμεις των Τμημάτων / Μονάδων και Υπηρεσιών της σε ένα Ανθρώπινο Οργανισμό, που έχει ως στόχο, πέραν της προκαθορισμένης από το Νόμο αποστολής, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον κοινό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Αστυνομία αναλώνει ένα σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων της.

Ο ΣΠΑΒΟ συνεργάζεται στενά με την Αστυνομία Κύπρου καθ’ όλη τη διάρκεια χειρισμού των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τα οποία φιλοξενούνται στους χώρους φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ. Αποτελεί μια από τις βασικότερες πηγές αιτημάτων που λαμβάνουμε από άτομα που καταφεύγουν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα για να αναφέρουν ή να καταγγείλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Πέρα όμως από τον παραπεμπτικό της ρόλο η Αστυνομία Κύπρου ανταποκρίνεται στα αιτήματα μας για συνοδεία των φιλοξενούμενων σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος, για προστασία των Χώρων Φιλοξενίας. Η συνεργασία του ΣΠΑΒΟ με την Αστυνομία επεκτείνεται και στην εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρόληψης της βίας στην οικογένεια και εθνικών εκστρατειών.

Το Μάρτιο του 2017 έχει υπογραφεί μνημονίο συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) συμπεριλαμβανομένου και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, για την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, ο ΣΠΑΒΟ έχει συνάψει συνεργασία με τη Μ.Μ.Α.Δ. και την Ομάδα Διαπραγματευτών Ομηριών και Κρίσεων της Αστυνομίας Κύπρου, με στόχο τη στήριξη των Μελών της Ομάδας Διαπραγματευτών σε θέματα βίας, από έμπειρους επαγγελματίες Ψυχολόγους του ΣΠΑΒΟ. 

Για περαιτέρω πληροφορίες: www.police.gov.cy

Comments are now closed for this article.