Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει κυρίως συμβουλευτικές αρμοδιότητες ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων για θέματα νεολαίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση ετήσιων Προϋπολογισμών του Οργανισμού ή με άλλη ειδική απόφαση. Ως συμβουλευτικό σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υποβάλλει, μέσω του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εισηγήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας, για την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού.

Στόχος του Οργανισμού είναι η πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων της Κύπρου, η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητάς τους και του τόπου γενικότερα, η δημιουργική και υγιής απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου και η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη νεολαία.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού, λειτουργούν πέντε Συμβουλευτικά Σώματα υπό την προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αναλαμβάνουν μελέτες σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και υποβάλλουν εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για εξέταση και περαιτέρω προώθηση. Τα σώματα αυτά είναι η Πολιτική Επιτροπή, το Συνδικαλιστικό Σώμα, η Σπουδαστική Επιτροπή, η Συνδικαλιστική Επιτροπή και το Συμβουλευτικό Σώμα.

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, έχει συνάψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου τον Μάρτιο του 2018, με σκοπό πάντοτε την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων, προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας.

Οι τομείς συνεργασίας θα αφορούν τους εξής τομείς:

  1. Από κοινού διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, υγείας και ευημερίας.
  2. Συνεργασία για παραγωγή έρευνας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με νέους και οικογένειες για τη διαμόρφωση πολιτικών για τη νεολαία, σε θεματικές που σχετίζονται με το αντικείμενο ενδιαφέροντος των δύο μερών.
  3. Αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης των μελών του προσωπικού του (ΣΠΑΒΟ) στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς καταρτισμού προτάσεων πολιτικής για τους νέους καθώς και στην υλοποίηση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.
  4. Εκατέρωθεν αξιοποίηση της γνώσης, εμπειρογνωμοσύνης του προσωπικού και συνεργατών των δύο μερών, σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με τελικό σκοπό την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό.
  5. Συνέχιση της συνεργασίας των Γραμμών Τηλεφωνικής Στήριξης που λειτουργούν αντίστοιχα οι δύο Οργανισμοί, στα πλαίσια του Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών.
  6. Από κοινού υλοποίηση δράσεων/ εκδηλώσεων σε θέματα που αφορούν τους βασικούς τομείς που επηρεάζουν την ζωή των νέων, την ευημερία, τις ανάγκες και τα δικαιώματα τους.
  7. Από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.
  8. Από κοινού οργάνωση, προώθηση και υλοποίηση ημερίδων, σεμιναρίων και εργαστηρίων σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας και ευημερίας, που αφορούν νέους και οικογένειες.

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://onek.org.cy/

Comments are closed.