Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Όραμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της παιδείας και του πολιτισμού.

Αποστολή του Υπουργείου είναι η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ευκαιριών μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής που να διέπεται από τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη, με την παράλληλη ενίσχυση του πολιτισμού και τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας.

Η συνεργασία του ΣΠΑΒΟ με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αφορά θέματα κοινών πρακτικών ως προς το χειρισμό και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε παιδιά που φοιτούν στα δημόσια σχολεία, την γνωστοποίηση των υπηρεσιών και των γραμμών βοήθειας του ΣΠΑΒΟ στους μαθητές και το προσωπικό των σχολείων, αλλά και την συνεργασία στη διεξαγωγή σεμιναρίων για την ενημέρωση, στήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών και του προσωπικού που στελεχώνει τα σχολεία.  Επίσης, ο ΣΠΑΒΟ συνεργάζεται με το Υπουργείο για την άμεση μετεγγραφή παιδιών των οποίων οι μητέρες φιλοξενούνται σε χώρους φιλοξενίας μας, μέσω του εκάστοτε αρμόδιου Διευθυντή Δημοτικής ή/και Μέσης Εκπαίδευσης και την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας.

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://www.moec.gov.cy/

Comments are closed.